55,000
1DK 21.27m2
䉬w2
82,000
2DK 42m2
䉬w6
50,000
1SK 20.63m2
䉬w10
49,000
1R 17.32m2
䑐w4
Vh䉬w }V 1DK Vh䉬w }V 2DK Vh䉬w Ap[g 1SK Vh䑐w Ap[g 1R
54,000
1K 17.5m2
䑐w2
53,000
1K 20m2
䉬w3
50,000
1R 15.74m2
䉬w4
165,000
2LDK 54.03m2
䉬w2
Vh䑐w Ap[g 1K Vh䉬w }V 1K Vh䉬w }V 1R Vh䉬w }V 2LDK
50,000
1DK 20.61m2
䉬w13
60,000
1DK 26m2
䉬w8
55,000
1DK 21.27m2
䉬w2
100,000
2DK 40.5m2
䉬w9
Vh䉬w }V 1DK Vh䉬w Ap[g 1DK Vh䉬w }V 1DK Vh䉬w }V 2DK