94,000
2DK 39m2
䑐w8
115,000
1LDK 40.16m2
䉬w2
82,000
2DK 42m2
䉬w6
57,000
1K 17.5m2
䑐w2
Vh䑐w }V 2DK Vh䉬w }V 1LDK Vh䉬w }V 2DK Vh䑐w Ap[g 1K
55,000
1R 20m2
䑐w5
53,000
1DK 21.65m2
䉬w3
60,000
1DK 26.6m2
䉬w8
45,000
1R 13.36m2
䑐w4
Vh䑐w Ap[g 1R Vh䉬w }V 1DK Vh䉬w Ap[g 1DK Vh䑐w Ap[g 1R
53,000
1DK 20.61m2
䉬w13
V78,000
2DK 40m2
䉬w3
55,000
1R 20m2
䉬w3
90,000
2DK 46.7m2
䉬w5
Vh䉬w }V 1DK Vh䉬w }V 2DK Vh䉬w }V 1R Vh䉬w }V 2DK